افسانه های ایران تاریخ ایران

اسطوره های ایران

مطالب مشابه: تاریخ کامل ایران موجودات افسانه ای ایران پادشاهان افسانه ای ایران تمدن های پیش از تاریخ ایران اسطوره های ایرانی: اهورامزدا , اهریمن, رستم ,سهراب ,سیامک, آرش, افراسیاب اهورامزدا اهورامزدا آفریننده جهان است. مزدیسنان اهورا مزدا را می‌پرستند. اهورامزدا خالق و داور همهٔ چیزهای مادی و معنوی و نیز آفریننده روشنی و تاریکی […]

افسانه های ایران تاریخ ایران

پادشاهان افسانه ای ایران

مطالب مشابه: تاریخ کامل ایران موجودات افسانه ای ایران تمدن های باستانی ایران اسطوره های ایران اسامی پادشاهان افسانه ای ایران  کیومرث هوشنگ تهمورث کیکاووس جمشید ضحاک توران کیومرث کیومرث یا گیومرث در فارسی، گیومرت یا گیومردا در پهلوی، گَیومَرَتَن در اوستایی نام نخستین نمونه انسان در جهانشناسی اساطیری مزدیسنا و نخستین شاه در شاهنامه […]