اطلاعات تاریخی تمدن های ایران تمدن های مهم جهان مکان های تاریخی

شگفتی های شهر سوخته

در  ساحل رودخانه ی هیلمند و ۵۶ کیلومتری شهر باستانی زابل قرار دارد.شهری که نقش بسیار مهمی در ایران باستان داشته است.زادگاه رستم و پهلوانان نامی ایران زمین.اگرچه امروز بخش اعظم تمدن ایران باستان و رودخانه ی هیلمند در کشورهای پاکستان و افغانستان قرار گرفته است.

تمدن های ایران تمدن های مهم جهان

تمدن های پیش از تاریخ ایران

مطالب مرتبط: تاریخ کامل ایران موجودات افسانه ایران  پادشاهان افسانه ای ایران اساطیر ایران مطالبی که در ادامه می خوانیم: عصر کشاورزی در ایران عصر فلز در ایران  ایجاد خط در ایران تمدن عیلام تمدن جیرفت تمدن شهر سوخته لولوبیان نمدن سیلک تپه کنج تپه علی کش تپه حاجی فیروز تپه کیان تل باکون تپه […]