دسته: تمدن های ایران

2

شگفتی های شهر سوخته

در  ساحل رودخانه ی هیلمند و ۵۶ کیلومتری شهر باستانی زابل قرار دارد.شهری که نقش بسیار مهمی در ایران باستان داشته است.زادگاه رستم و پهلوانان نامی ایران زمین.اگرچه امروز بخش اعظم تمدن ایران باستان...

0

تمدن های پیش از تاریخ ایران

مطالب مرتبط: تاریخ کامل ایران موجودات افسانه ایران  پادشاهان افسانه ای ایران اساطیر ایران مطالبی که در ادامه می خوانیم: عصر کشاورزی در ایران عصر فلز در ایران  ایجاد خط در ایران تمدن عیلام...