دسته: شعر

0

هرگز نخواب کوروش

هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایے دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست حتی دل دماوند، آتش فشان ندارد دیو...

1

مسعود دوستدار

باران این باران درد مرا می بارد ریزریز و نم نم آرام و کم کم … چترها اما برای توست تا بر هم نریزد آرایشت آنوقت که با دیگری قدم می زنی نرم نرم...