اطلاعات تاریخی پادشاهان ایران تاریخ ایران

دو نگاه دیگر به زندگانی کوروش

نگاه اول به زندگی کوروش: سکندر امان‌اللهی بهاروند در روزنامه شرق نوشت: آریان، ‌مورخ یونانی می‌نویسد: «بر قبر کوروش این کلام خود او به خط میخی منقور شده بود: «ای آدمیان، من کوروش فرزند کمبوجیه‌ام، پارسیان را قدرت فرمانروایی داده‌ام، سرور آسیا شده‌ام، ‌این مشتی خاک را که گور من است از من دریغ مدارید.» […]

اطلاعات تاریخی تاریخ ایران

چگونگی مرگ کوروش

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﻥﮔﺬﺍﺭ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽﺑﻮﺩ . ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ، ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۵۵۹ ﺗﺎ ۵۲۹ ﭘﯿﺶ ﺍﺯﻣﯿﻼﺩ، ﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮﺩ. ﻣﺮﮒ ﮐﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﯽﺍﻡ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻝ ۵۲۹ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﻣﺮﮒ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ، ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ […]