خدایان یونان باستان

کرونوس (سلطان تیتان ها) kronos

تیتان ها خدایان غول پیکری بودند که خدایان کوه المپ انها را منقرض کردند,کرونوس,مهم ترین خدای تیتان بود تا زمانی که پسرس زئوس او را از فرمانروایی سر نگون کرد. نماد کرونوس داس دودم بود که به منظور قطعه قطعه کردن تن پدرش اورانوس (آسمان) به کار می رفت.  پدرش اورانوس فبل از تکه تکه […]

خدایان یونان باستان

پوزیدون(خدای دریاها و رودخانه ها)poseidon

پوزئیدون (به یونانی: Ποσειδῶν) و (به انگلیسی: Poseidon)، خدای نام‌های بسیاری بود. اما او به خدای دریاها شهرت دارد. او فرزند کرونوس و رئا، و یکی از شش فرزندی بود که بالاخره توانست قدرت‌های دنیا را تقسیم کند. برادران و خواهران او عبارتند از: هستیا، دیمیتر، هرا، هادس و زئوس. تقسیم بندی جهان بین او […]

خدایان یونان باستان

یونو(هرا) hera

ملکه آسمانها و رب النوع زنان جهان ,الهه ازدواج و زناشویی و الهه مادری و نمونه کامل وفاداری برای زنان بحساب می آید. بر پیشانی او تاج زیبایی بود و لباس بلندی بر تن داشت که تمام بدنش را میگرفت , عصایی جواهرنشان با نشانی از فاخته در یک دست و اناری که در یونانی […]

خدایان یونان باستان

زئوس(ژوپیتر) ZEUS & jopiter

زئوس از جمله خدایان مورد پرستش یونانیان باستان بود که وی را خدای خدایان می نامند. رومیان نیز خدای مشابهی یه نام ژوپیتر داشتند و بسیاری از داستانهایی را که درباره زئوس بیان میشد به ژوپیتر نسبت میدادند.به همین علت بعدها زئوس و ژوپیتر را اغلب یک شخصیت حساب می کردند.رئوس در آثار هنری به […]